Algemene Verkoopvoorwaarden ten behoeve van Webshop van TMH watches & jewellery (KVK 65236483), gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65236483 volgens de laatste versie.

1. Bedenktermijn & Retourneren

Herroepingsrecht bij levering van producten

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. TMH watches & jewellery mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren;

b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Wanneer de consument dit niet doet, dan is hij aansprakelijk voor de waardevermindering van het product.

Kosten in geval van herroeping

4. Indien u al betaald heeft zullen wij dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

5. TMH watches & jewellery gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

6. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft TMH watches & jewellery de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Hoe dient u te handelen?

7. Voor het gebruik maken van uw herroepingsrecht dient u het herroepingsformulier in te vullen (klik hier om te downloaden) en ons toe te sturen per post of in te scannen en te mailen. Dit dient u binnen de bedenktermijn te doen.

8. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door TMH watches & jewellery verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Uitsluiting herroepingsrecht

9. TMH watches & jewellery kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als TMH watches & jewellery dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

a. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

b. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

c. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

Retourzendingen

10. Als u gebruik maakt van het herroepingsrecht dan zijn eventuele kosten voor het retour zenden van uw bestelling voor eigen kosten.

11. Het risico en de bewijslast voor een juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

2. Levering

1. TMH watches & jewellery is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

2. TMH watches & jewellery werkt met een aanbetaling alvorens tot levering over te gaan.

3. Bij een bestelling is sprake van aanbod en aanvaarding, en wordt de verplichting tot betaling en afname in het leven geroepen.

4. Voor het leveren van gekochte zaken brengt TMH watches & jewellery  transportkosten in rekening.

5. De levering van gekochte zaken vindt plaats achter de eerste deur bij het bij TMH watches & jewellery bekende adres.

6. Indien in overleg metTMH watches & jewellery de koopsom nog niet (volledig) is betaald, dan wordt bij levering (het restant van) de koopsom voldaan, tenzij anders is overeengekomen.

7. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de gekochte zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de consument.

8. Aan de leveringsplicht van TMH watches & jewellery zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door TMH watches & jewellery geleverde zaken één keer aan de consument zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie of onmogelijkheid tot levering, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.

9. Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de consument, tenzij de consument op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

3. Eigendomsvoorbehoud

1. De eigendom van alle door TMH watches & jewellery  aan de consument verkochte en geleverde zaken blijft bij TMH zolang de consument de vorderingen van TMH uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan.

2. De consument is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

4. Garantie en reparatie

1. TMH watches & jewellery biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant van deze zaken, zonder evenwel de rechten van de consument voortvloeiende uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.

2.TMH watches & jewellery is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

3. In geval van garantie zal TMH watches & jewellery  alleen een vervangend product aanbieden als reparatie niet mogelijk is en de fabrikant of leverancier TMH watches & jewellery daartoe in de gelegenheid stelt.

4. Bij reparaties wordt uitgegaan van de klachten die op de afgiftebon zijn omschreven.

5. Als het artikel niet is gekocht bij TMH watches & jewellery  of als geen garantie wordt verleend door de fabrikant en/of leverancier dan kunnen behandelingskosten voor de reparatie in rekening worden gebracht.

6. De kosten van de reparatie- en/of behandelingskosten worden uitsluitend vastgesteld op basis van het aantal arbeidsuren, de voorrijkosten, de ophaal- en terugbezorgkosten, de onderzoekskosten, de kosten van de gebruikte materialen, de verzend- en administratiekosten en de kosten gemaakt door derden, alles inclusief BTW.

5. Reclames

1. De consument is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de consument (alvorens over te gaan tot terugzending aan TMH watches & jewellery deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan TMH watches & jewellery  Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dient u uiterlijk binnen 8 dagen na levering aan TMH watches & jewellery

schriftelijk te melden. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, is TMH watches & jewellery gerechtigd om een bedrag in mindering te brengen als compensatie van de waardevermindering.

2. Een aanspraak op garantie geldt niet indien:

a. zolang de consument jegens TMH watches & jewellery   in gebreke is;

b. de consument de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

c. de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld of in strijd met de aanwijzingen van TMH watches & jewellery en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

d. de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

6. Aansprakelijkheid

1. De omvang van de aansprakelijkheid van TMH watches & jewellery is per gebeurtenis in ieder geval steeds beperkt tot vergoeding van de directe schade tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald op grond van haar aansprakelijkheidsverzekering(en), te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden niet ten laste van die verzekeraars is. De polissen liggen op het kantoor van TMH watches & jewellery ter inzage en op eerste verzoek worden inlichtingen over deze polissen verstrekt. Indien ter zake geen verzekering gesloten is of geen polisdekking verleend is, dan is de schade beperkt tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (ex. BTW). TMH watches & jewellery  is naar eigen keuze en voor zover zij daartoe in staat is, gerechtigd om in plaats van de voor de overeenkomst bedongen prijs geheel of gedeeltelijk te betalen over te gaan tot gehele of gedeeltelijke herlevering.

2. Aansprakelijkheid van TMH watches & jewellery voor indirecte schade, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie en alle andere vormen van schade dan genoemd in lid 1, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.

3. Iedere aanspraak jegens TMH watches & jewellery vervalt één jaar nadat de mededeling van deze aanspraak door de consument is geschied, althans had behoren te geschieden, tenzij die aanspraak inmiddels bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt. TMH watches & jewellery  is niet aansprakelijk jegens de consument, zolang de consument zijn verplichtingen jegens TMH watches & jewellery  niet is nagekomen.

4. Voor schade veroorzaakt door hulppersonen, ook door hun opzet of bewuste roekeloosheid, is TMH watches & jewellery niet aansprakelijk.

5. Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van TMH watches & jewellery strekken ook ten gunste van de vennoten, werknemers en niet-ondergeschikte vertegenwoordigers en hulppersonen van TMH watches & jewellery 6. De in de deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van TMH watches & jewellery of de tot haar bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten.

7. Overmacht

1. Indien TMH watches & jewellery  door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de consument kan voldoen, worden de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

2. Indien enige overmachtstoestand twee maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

3. In geval van overmacht aan de zijde van TMH watches & jewellery  exclusief heeft de consument geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als TMH watches & jewellery als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

4. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van TMH watches & jewellery onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van TMH watches & jewellery kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst ook te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: staking, brand, machinebreuk, stagnatie, andere problemen bij de productie van de fabrikanten of toeleveranciers van door TMH watches & jewellery verkochte producten en/of wijzigingen in het assortiment van deze fabrikanten of toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

8. Beëindiging

Een overeenkomst tussen TMH watches & jewellery en de consument wordt beëindigd door iedere tekortkoming van de consument in de nakoming van deze overeenkomst, onverminderd het recht van TMH watches & jewellery om schadevergoeding te vorderen.

10. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten vanTMH watches & jewellery is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. De consument kan voor vragen en/of klachten bellen of mailen naar TMH watches & jewellery (tel. 0246417611, e-mail. info@takemehome.nl). Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is, wordt de consument op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.

3. Alle geschillen die tussen partijen uit deze overeenkomst voortvloeien of daarmee in rechtstreeks of zijdelings verband staan, zullen in eerste instantie worden beslecht door de rechtbank te Arnhem.